กลุ่มงานนิเทศติดตามผลและประเมินผล

 

นางบุษบาพร โคแพร่

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

          4.1 งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

-งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

-งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

 

          4.2 งานวัดและประเมินผลการศึกษา

-งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา

-งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา

-งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา

-งานทดสอบทางการศึกษา

 

          4.3 งานนิเทศ ติดตามผลและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

-งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

-งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

-งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา

 

          4.4 งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

-งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

-งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

-งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา

-งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกัน

 

          4.5 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

-งานส่งเสริมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

-งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

-งานควบคุมพัสดุและทรัพย์สินของสำนักการศึกษา

-งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักการศึกษา

 

          4.6 งานเลขานุการ

-งานธุรการ

-งานข้อมูลสารสนเทศ

-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป