ฝ่ายการศึกษาในระบบ

 

                                  

                                   

ning                           

นางสาวศิริพร สูขสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการใตตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายการศึกษาในระบบ

  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

-งานฐานข้อมูลทั่วไปและสารสนเทศสถานศึกษาในสังกัด 

-งานบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) 

-งานรายงานการศึกษาและรายงานครู(รศ./ร.ค.ภาคสถิติ) 

-งานนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์การศึกษา 

-งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา 

-งานจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาสี่ปี 

-งานติดตามและตรวจราชการโรงเรียนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

-งานพัฒนาการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

-งานรับโอนสถานศึกษาและประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา 

-งานการสื่อสารองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจและเผยแพร่ศักยภาพ การบริหารจัดการศึกษา 

-งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

-งานส่งเสริมแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 

-งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปี(Year Report) 

-งานส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารเงินรายได้สถานศึกษา 

-งานพัฒนาองค์ความรู้ การจัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาในการบริหารจัดการศึกษา 

-งานส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

-งานพัฒนาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 

-งานส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดโครงสร้างการบริหารงานและการมอบหมายงานในสถานศึกษา 

-งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-งานแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-งานข้อมูลการพัฒนาครูรายบุคคล(Profile)เพื่อการบริหารการศึกษา 

-งานส่งเสริมและติดตามการพัฒนาสมรรถนะการจัดการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

-งานส่งเสริมและติดตามการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

-งานกำกับและส่งเสริมการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

-งานส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-งานระบบคุ้มครองครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 

-งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

-งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการเรียนรู้นักเรียนและครู 

-งานส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา 

-งานกิจการเพิ่มรายได้และฝึกอาชีพของนักเรียนระหว่างเรียน 

-งานพัฒนาการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

-งานคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

-งานธุรการ สารบรรณของฝ่าย 

-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย