ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
   

boss3

นายประพันธ์ คมสาคร

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

-งานบริหารทั่วไป

-งานติดต่อประสานงานส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นๆ

-งานสถิติข้อมูลต่างๆ

-งานการประชุมต่างๆรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม

-งานธุรการ/สารบรรณกลางของสำนัก

-งานจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-งานการตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติราชการและการลาของราชการ และพนักงานจ้าง

-งานการออกคำสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

-งานจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

-งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา

-งานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้าง

-งานวางระบบควบคุมภายในของสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-งานเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม

-งานบริหารงานบุคคล

-งานควบคุมจัดเก็บ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ

-งานเลขานุการผู้บริหารของสำนักการศึกษา

-งานปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการบริหารจัดการในหน่วยงาน

-งานบริหารทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า

-งานดูแลรักษาจัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

-งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

-งานฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ

-งานควบคุมพัสดุและทรัพย์สินของสำนักการศึกษา

-งายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักการศึกษา

-งานประเมินผลประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA)

-งานประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Core Team)

-งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย