ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 

Kamporn

 

นายกัมพล คำเคน

นักสันทนาการชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

-งานบริหารจัดการสนามกีฬา

-งานแผนการส่งเสริมสุขภาพ การกีฬา และนันทนาการ

-งานแผนปฏิบัติการการส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ

-งานส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน

-งานส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬา การออกกำลังกายให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน

-งานส่งเสริม สนับสนุนทักษะขั้นพื้นฐานในการเล่นกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน

-งานส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬา การออกกำลังกายให้แก่ผู้มีความต้องการพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

-งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน

-งานส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาเครือข่ายองค์กรกีฬา

-งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

-งานจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น

-งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน

-งานส่งเสริมกีฬานันทนาการผู้สูงวัย

-งานส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

-งานส่งเสริมกิจการพิเศษ ลูกเสือ ยุวกาชาด

-งานธุรการ สารบรรณของฝ่าย

-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย