ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

 ฟหกฟหกฟก

 

นางสาวเรณู เหมมั่น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

-งานข้อมูลด้านคุณภาพ ศักยภาพและผลสัมฤทธิ์นักเรียน

-งานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้และทรัพยากรการจัดการศึกษา

-งานวางแผนและติดตามการจัดส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

-งานกำกับ ดูแลและส่งสริมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

-งานติดตามและส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมของเด็กระดับปฐมวัย

-งานติดตามและส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในสถานศึกษา

-งานคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษา

-งานส่งเสริมโครงการพิเศษที่สถานศึกษากำหนดเพื่อเป็นมาตรการในการปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เป็นองค์รวมในโรงเรียนและชุมชน

-งานกิจการนักเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ

-งานดูแลและติดตามแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสและเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ออกนอกระบบ การศึกษาของโรงเรียน

-งานการจัดปัจจัยจำเป็นพื้นฐานเพื่อจัดสรรโอกาสและบริการการศึกษา

-งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

-งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

-งานส่งเสริมสุขอนามัยและป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา

-งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

-งานการจัดหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของนักเรียน

-งานพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักเรียนด้านภาษาสากลเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ

-งานกำกับดูแลการคัดเลือกสื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามหลักสูตรของสถานศึกษา

-งานส่งเสริมการจัดหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-งานพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต(Learning Complex)

-งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

-งานส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและการเรียนรู้ในชุมชน

-งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-งานแผนการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่

-งานแผนปฏิบัติการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่

-งานจัดฐานข้อมูลเด็กจังหวัด

-งานส่งเสริม สนับสนุนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัด

-งานส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา

-งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาพิเศษ

-งานห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

-งานศูนย์เรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(Discovery Center)

-งานส่งเสริม สนับสนุนห้องสมุดโรงเรียนนอกสังกัด

-งานส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

-งานศึกษาวิจัยทางการศึกษา

-งานธุรการ สารบรรณของฝ่าย

-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย