ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม

 

 

Pattama 

 

นางสาวปัทมา สมประสงค์

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

-งานสำรวจการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้งานศาสนา

-งานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางศาสนา

-งานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล

-งานส่งเสริมเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนาแก่นักเรียน เยาวชนและประชาชน

-งานบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัด

-งานศาสนพิธีของจังหวัด

-งานส่งส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและศาสนสถาน

-งานซ่อมแซมศาสนสถานทางศาสนา

-งานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน

-งานศาสนาการบรรยายธรรม

-งานศาสนิกปฏิสัมพันธ์

-งานปฏิบัติธรรม ส่งเสริมจริยธรรม

-งานการอุดหนุนหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา

-งานการอุดหนุนองค์การและการจัดกิจกรรมทางศาสนาอื่น

-งานคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศศาสนา

-งานส่งเสริมการเข้าวัด วันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์

-งานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

-งานสำคัญทางศาสนา

-งานส่งเสริมความรู้ศาสนพิธี

-งานส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกธรรมบาลีและแผนกสามัญศึกษา

-งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้งานศิลปะและวัฒนธรรม

-งานสนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เช่น หอประวัติเมืองเชียงราย ข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน

-งานบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

-งานส่งเสริม สนับสนุนประสานการดำเนินงานและกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการแสดงท้องถิ่น

-งานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรม

-งานส่งเสริม สนับสนุนประสานการดำเนินงานและกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการแสดงของท้องถิ่น

-งานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล

-งานด้านลิขสิทธิ์ภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

-งานส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางศิลปะทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น

-งานสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม

-งานพัฒนาเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่และธำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

-งานประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับงานศิลปะและวัฒนธรรม

-งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรม

-งานประสานเครือข่ายองค์กรศิลปวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน

-งานส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรม

-งานสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม

-งานศิลปะ งานดนตรีและการแสดง

-งานประสานงานจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่น

-งานจัดทำแผนการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมประจำปี

-งานศิลปกรทั่วไป

-งานส่งเสริมเยาวชนสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปวัฒนธรรม

-งานศิลปวัฒนธรรมทั่วไป

-งานส่งเสริมชาติพันธุ์

-งานธุรการ สารบรรณฝ่าย

-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย